Fundacja Zarządzania i Innowacji

"Przedsiębiorcy do zasad się stosują - środowisko porządkują! - program aktywnej edukacji"

Opis projektu

Celem przedsięwzięcia „Przedsiębiorcy do zasad się stosują – środowisko porządkują! – program aktywnej edukacji” jest przeprowadzenie w okresie od 01.05.2024r. do 31.08.2025r. kompleksowego programu edukacji ekologicznej.

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 „Edukacja ekologiczna Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025”.

Wartość przedsięwzięcia – 511 640,00 zł
Kwota dofinansowania przez NFOŚiGW – 459 640,00 zł.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Zarządzania i Innowacji z siedzibą przy ul. Lotniczej 3/14, 20-322 Lublin w partnerstwie z Marcin Rokoszewski MARSOFT z siedzibą przy ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin.

Biuro projektu mieści się przy ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin.
Dane kontaktowe:
tel. 733 980 012
e-mail – aktywna.edukacja@fzii.com.pl

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost poziomu świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami, w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa wśród min.13910 odbiorców bezpośrednich i pośrednich w okresie od 01.05.2024r. do 31.08.2025r. poprzez przeprowadzenie programu aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze całej Polski (w szczególności na obszarze województwa lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego).

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:

 • Podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców z zakresu gospodarowania odpadami, w tym: sortowania odpadów oraz zalet modelu gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez realizację szkoleń i konferencji skierowanych do min. 1210odbiorców bezpośrednich z obszaru całej Polski (w szczególności z województwa lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego) (odbiorcy zajęć stacjonarnych, online/e-learningu);
 • Podniesienie świadomości i wiedzy przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o obiegu zamkniętym oraz w zakresie sposobów zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w przedsiębiorstwie poprzez przeprowadzenie konferencji skierowanej do min.100osób/odbiorców stacjonarnych i 200odbiorców online.
 • Podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania środków z programów unijnych oraz polskich na inwestycje związane z GOZ poprzez przeprowadzenie konferencji oraz szkoleń skierowanych do min. 1210odbiorców bezpośrednich(odbiorcy zajęć stacjonarnych, online/e-learningu);
 • Ukształtowanie i rozwój zachowań prośrodowiskowych przedsiębiorców z różnych branż dzięki przeprowadzeniu szkoleń edukacji ekologicznej oraz konferencji skierowanych do min.1210 przedsiębiorców/osób(odbiorcy zajęć stacjonarnych, online/e-learningu);
 • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie przepisów dot. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przepisów w zakresie wpisu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) dzięki przeprowadzeniu konferencji.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa projektu obejmuje szerokie spectrum odbiorców z obszaru całej Polski(w szczególności odbiorców z województwa lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego). Jest to ważne z punktu widzenia istoty projektu, czyli działań ukierunkowanych na wzrost świadomości społecznej nt. gospodarki odpadami, modelu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez edukację w tej dziedzinie.

Odbiorcami bezpośrednimi przedsięwzięcia są:

 • Przedsiębiorcy z obszaru całej Polski (w szczególności z województwa lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego), ze wszystkich branż tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) oraz ich pracownicy. Do przedsiębiorców skierowane są konferencje (na rozpoczęcie i zakończenie projektu; konferencje stacjonarne i on-line) dotyczące promocji ekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz szkolenie edukacji ekologicznej – „SOS dla środowiska” (segregacja, odpowiedzialność , świadomość) – szkolenia stacjonarne i on-line. Szacowana liczba odbiorców: min. 1210 osób (odbiorcy zajęć stacjonarnych, online/e-learningu). W szczególności konferencje będą skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność usługową i produkcyjną, która wiążę się z wytwarzaniem różnego rodzaju odpadów.

Odbiorcą pośrednim przedsięwzięcia są:

 • Lokalni przedsiębiorcy z obszaru całej Polski (w szczególności z województwa lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego), w szczególności prowadzący działalność usługową i produkcyjną, która wiążę się z wytwarzaniem różnego rodzaju odpadów oraz ich pracownicy i współpracownicy
 • Szacowana liczba odbiorców: min. 12 700 osób.

Zasięg terytorialny przedsięwzięcia stanowić będzie obszar całej Polski (w szczególności obszar województwa: lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego).

Wszystkie działania przewidziane w projekcie realizowane będą na terenie całej Polski w salach pozbawionych barier architektonicznych z odpowiednim zapleczem sanitarnym. Dokładne miejsca oraz daty realizacji poszczególnych działań zostaną przekazane uczestnikom w trakcie ich udziału w przedsięwzięciu.

Konferencja

Ramowy program konferencji:

Program konferencji będzie składać się m.in. z tematów:

 • Podstawy gospodarki odpadami, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • Odpady komunalne oraz odpady m.in: z działalności usługowej i produkcyjnej,
 • Aktualne przepisy prawne dot. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przepisów w zakresie wpisu w bazie danych o produktach i opakowaniach;
 • Selektywna zbiórka, recykling, odzysk surowców i ich ponowne wprowadzenie do obiegu.
 • Pozyskanie środków przez przedsiębiorstwa na inwestycje związane GOZ, prezentacja m.in.: proponowanych programów unijnych i polskich 2021-2027 w tym zakresie.

Czas trwania:
Każda konferencja (na rozpoczęcie i na zakończenie projektu) będzie jednodniowa (stacjonarna i on-line), około 8 godzin.

Kadra:
4 prelegentów-eksperci w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz osoby zajmujące się dofinansowaniem projektów/działań na rzecz wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie GOZ.

Grupa docelowa:
Lokalni przedsiębiorcy z całej Polski (w szczególności z województwa lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego), w szczególności prowadzący działalność usługową i produkcyjną, która wiąże się z wytwarzaniem różnego rodzaju odpadów oraz ich pracownicy i współpracownicy.

Dodatkowe informacje:
Podczas konferencji stacjonarnej uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne (m.in.: program konferencji, długopis, notes, teczka, zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji) oraz zimny bufet (m.in. ciastka, woda, kawa, herbata).

Rodzaje konferencji oraz liczba miejsc:
Konferencja stacjonarna na rozpoczęcie projektu- min. 50 osób
Konferencja stacjonarna na zakończenie projektu- min. 50 osób
Konferencja on-line na rozpoczęcie projektu- bez limitu
Konferencja on-line na zakończenie projektu- bez limitu

Zapisy:
Zgłoszenia będzie można dokonać za pośrednictwem:

 • e-mail: aktywna.edukacja@fzii.com.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 733 980 012
 • osobiście w biurze projektu: Turystyczna 36, 20-207 Lublin, pokój 3 (1 piętro)
 • podczas spotkań bezpośrednich z kadrą projektu

Rekrutacja do przedsięwzięcia będzie otwarta, powszechna, prowadzona z zasadą bezstronności, jawności i równości szans i niedyskryminacji.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia

Szkolenie edukacji ekologicznej – „SOS dla środowiska (segregacja, odpowiedzialność, świadomość)

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o obiegu zamkniętym, ochrony powietrza i wody przed zanieczyszczeniami spowodowanymi odpadami. Dodatkowo celem szkoleń będzie promocja ekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

 1. Stacjonarne:
  Planowane jest przeprowadzenie szkoleń w okresie 06.2024 – 07.2025 r. Szkolenia zostaną przeprowadzone w ilości 33 edycji po ok. 12 godzin każda edycja (2 zajęcia po śr. 6 godzin) dla min. 660 przedsiębiorców i ich pracowników z całej Polski. W ramach szkoleń stacjonarnych planuje się przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w średnio 33 grupach po średnio 20 osób. Szkolenia będą prowadzone średnio 1-2 razy w tygodniu lub w weekend w zależności od potrzeb/wymagań grupy odbiorców. Miejsce szkolenia- dostosowane do potrzeb grupy. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowo-edukacyjne (długopis, notatnik, teczka) oraz gadżety (torba ekologiczna), catering oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Zapisy:
Zgłoszenia będzie można dokonać za pośrednictwem:

 • e-mail: aktywna.edukacja@fzii.com.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 733 980 012
 • osobiście w biurze projektu: Turystyczna 36, 20-207 Lublin, pokój 3 (1 piętro)
 • podczas spotkań bezpośrednich z kadrą projektu
 1. Szkolenia on-line (e-learning)
  Szacowana liczba odbiorców szkoleń w postaci e-learning to 250 osób. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń w okresie 06.2024 – 07.2025 r. Szkolenie on-line zostanie udostępnione użytkownikom (odbiorcom szkoleń) na portalu internetowym. Tematyka szkolenia będzie dotyczyć zasad gospodarki odpadami, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. Po zakończeniu szkolenia będzie aktywowany test dla użytkowników, który zweryfikuje wiedzę uczestnika. Po pozytywnym zakończeniu testu użytkownik/odbiorca będzie miał możliwość wygenerowania zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Rekrutacja do przedsięwzięcia będzie otwarta, powszechna, prowadzona z zasadą bezstronności, jawności i równości szans i niedyskryminacji.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.