Fundacja Zarządzania i Innowacji

O fundacji

Fundacja Zarządzania i Innowacji jest organizacją pozarządową, która powstała w 2013r.
Fundacja świadczy pomoc przedsiębiorcom jako Instytucja Otoczenia Biznesu oraz jako Ośrodek Innowacji i Przedsiębiorczości. Działa w formule wolontariatu, w którym uczestniczą m.in.: władze fundacji.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze regionalnym na terenie Polski w sektorze edukacji poza formalnej tj. działalność szkoleniową, edukacyjną i doradczą skierowaną do przedsiębiorców,organizacji pozarządowych oraz do osób indywidualnych w trudnej sytuacji życiowej.

Misja i cele

Celami statutowymi fundacji są:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność:

Naukową
Popularnonaukową
Badawczą
Konsultacyjną
Doradczą
Edukacyjną
Szkoleniową
Coachingową

Informacyjną
Dokumentującą
Wydawniczą
Promocyjną
Projektową
Popularyzatorską
Wychowawczą
Kulturalno-oświatową
Gwarancyjną

Zarząd

Grzegorz Wójcikowski

PREZES FUNDACJI

Marcin Rokoszewski

WICEPREZES