Fundacja Zarządzania i Innowacji

Gotowi na zmiany

Opis projektu

Fundacja Zarządzania i Innowacji (Partner) wraz z Liderem Marcinem Rokoszewskim MARSOFT serdecznie zapraszają do udziału w projekcie pt.: „Gotowi na zmiany”, który jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 07.00 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców.

Cel projektu

Celem projektu jest promowanie wsparcia na rzecz zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania dyskryminacji oraz zarządzania wiekiem poprzez wzrost wiedzy i umiejętności z wyżej wymienionego zakresu 30 przedsiębiorców z województwa podkarpackiego oraz 60 pracowników. Wsparcie projektowe obejmuje:  doradztwo dla zarządu firmy, szkolenia uświadamiające, coaching zawodowy dla kobiet w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2025r.

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu są pracodawcy z terenu województwa podkarpackiego (30 podmiotów), pracownicy (60 osób fizycznych), w tym przede wszystkim: osoby starsze, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby w wieku 55 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami, osób dyskryminowanych i narażonych na dyskryminację w miejscu pracy, osoby doświadczające stereotypów związanych z płcią, pracowników organizacji pozarządowych, pracowników przedsiębiorstw (60 osób)z terenu woj. podkarpackiego. Wsparcie w projekcie jest skierowane do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną [siedzibę/oddział/miejsce wykonywania działalności gospodarczej] na obszarze woj. podkarpackiego).

Miejsce realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie woj. podkarpackiego.

Formy wsparcia

W projekcie oferowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo dla zarządu firmy (30 h) dla 30 osób – przedstawicieli firm
 2. Szkolenia dla kadry kierowniczej (w tym osób z HR) – Zarządzanie wielopokoleniowe 16 h
 3. DZIAŁANIA UŚWIADAMIAJĄCE WŚRÓD OGÓŁU PRACOWNIKÓW – warsztaty budowania pewności siebie dla kobiet – 28 h
 4. DZIAŁANIA UŚWIADAMIAJĄCE WŚRÓD OGÓŁU PRACOWNIKÓW: warsztaty z zakresu niedyskryminacji dla pracodawców i pracowników – 16 h
 5. DZIAŁANIA UŚWIADAMIAJĄCE WŚRÓD OGÓŁU PRACOWNIKÓW – Metoda design thinking w biznesie-szkolenie dla kobiet (role menedżerskie/eksperckie) –28 h
 6. DZIAŁANIA UŚWIADAMIAJĄCE WŚRÓD OGÓŁU PRACOWNIKÓW – coaching zawodowy dla kobiet – 6 h na Uczestniczkę

Rezultaty projektu

 1. Liczba pracodawców objętych wsparciem dotyczącym poprawy środowiska pracy – 30 podmiotów
 2. Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) – 30 przedsiębiorstw;
 3. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn – 60 osób (48 kobiet i 12 mężczyzn);
 1. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym – 60 osób (48 kobiet i 12 mężczyzn);
 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 45 osób (36 kobiet i 45 mężczyzn);
 3. Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie – 49 osób (39 kobiet i 10 mężczyzn);
 4. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – 44 osoby (31 kobiet i 13 mężczyzn);
 5. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 3 osób (2 kobiety i 1 mężczyzna).

Termin realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2025 r.

Wartość projektu ogółem: 685 875,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
582  993,75 zł

 

Więcej informacji na stronie projektu: gotowinazmiany.eu

Skontaktuj się z nami