Fundacja Zarządzania i Innowacji

Ogłoszenie nr 1 o rozeznaniu rynku przeprowadzanym na potrzebę realizacji przedsięwzięcia „Przedsiębiorcy do zasad się stosują – środowisko porządkują! – program aktywnej edukacji” – Specjalista ds. marketingu

Fundacja Zarządzania i Innowacji (z siedzibą przy ul. Lotnicza 3/14, 20-322 Lublin) zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Specjalista ds. marketingu (zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie)

Zakres obowiązku: działania promocyjno – edukacyjne: administracja, obsługa i aktualizacja podstrony www projektu oraz mediów społecznościowych.

Czas trwania umowy: 16 miesięcy, od 01.05.2024 do 31.08.2025

Prosimy o przedstawienie oferty z wyszczególnieniem wynagrodzenia za 1 miesiąc.

Ofertę zgodną z załącznikiem prosimy:

  • złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura projektu: Fundacja Zarządzania i Innowacji, ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
  • drogą elektroniczną na adres: aktywna.edukacja@fzii.com.pl

Osoba do kontaktu: Anna Nowak, tel. 733 980 012

Czas składania ofert: do 19.04.2024 do godziny 12:00

Zamawiający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą cenę za 1 miesiąc usługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego niniejsze rozeznanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.